سنجش کیفیت ارائه خدمات سلامت مبتنی بر رضایت مندی بیماران بر اساس مدل سروکوال درقالب مقاله مرور منظّم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فلسفه وجودی بیمارستان ها، بیماران هستند. از این رو تامین نیاز ها و برطرف کردن انتظارات آن ها، از مهم ترین وظایف این مراکز می باشد. رضایت بیمار به عنوان ابزار قابل اطمینانی برای بررسی و ارزیابی کیفیت مراقبت های دریافتی از طرف آن ها به حساب می آید. به همین دلیل تلاش شده تا در این مقاله مستندات مربوط به پژوهش های انجام شده در حیطه کیفیت خدمات بررسی، و رضایت مندی بیماران در بیمارستان های کشور برآورد شود. مدل های مختلفی برای سنجش رضایت مندی بیماران وجود دارد. سروکوال ابزار معتبری برای ارزشیابی کیفی خدمات است و در مقایسه با سایر روش های ارزشیابی کیفیت دارای مزایایی از قبیل تطبیق ابعاد آن با انواع میحط های خدماتی، اهمیت نسبی ابعاد پنج گانه آن در ادراک کیفیت خدمات توسط بیماران و توانایی تحلیل بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی و سایر زمینه هاست. در مطالعه پیش رو، تعداد 20 مقاله مربوط به سنجش کیفیت خدمات مبتنی بر مدل سروکوال انتخاب و بررسی گردید. با سطح بندی میزان شکاف هر بُعد از مدل سروکوال و جمع بندی نتایج آن ها، بیشترین و کمترین شکاف در ابعاد پنج گانه مدل مذکور به دست آمد و مشخص شد که بیشترین شکاف ها در پژوهش های انجام شده به ترتیب مربوط به ملموسات، همدلی، تضمین، پاسخگویی و اعتماد می باشد. به نظر می رسد مدیران مراکز خدمات بهداشتی و درمـانی می توانند با استفاده از نتایج به دست آمده تلاشـی سازنده در جهت کاهش شکاف ها و افزایش رضایت بیماران فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها