پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

زمینه: پیشرفت تحصیلی دارای پیامدهای روان شناختی مثبت زیادی است و عوامل بسیاری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارند که از مهم ترین آنها می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش پیشرفت اشاره کرد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش پیشرفت انجام شد.
روش:این پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهرستان پیشوا در سال تحصیلی 95-1394 بود. در مجموع 300 دانش‌آموز دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی کاستا و مک‌کری (1992) و انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) را تکمیل کردند و معدل دانش‌آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج همبستگی نشان داد روان‌رنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار و توافق، وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان نشان داد 9/15 درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان توسط 6 متغیر روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، باز بودن به تجربه، توافق، وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت تبیین می‌شود (05/0>P).

کلیدواژه‌ها