بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان کاشی سازی پارس سرام منطقه دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم اجتماعی،پیام نور واحد دماوند،ایران

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای ادامه حیات خود می‌بایست از ویژگی‌های خاصی نظیر: مشتری‌مداری، انعطاف پذیری بالا، شفافیت، بهبود مستمر و ... برخوردار باشند و برای دستیابی به چنین ویژگی‌هایی باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند. پژوهش حاضر در صدد بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در کارخانه الف و ترسیم چهارچوبی علمی برای صیانت از منابع انسانی و افزایش بهره‌وری است.
جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیۀ کارکنان کارخانه الف شهرستان قرچک استان تهران با تعداد 470 نفر است. نمونه آماری تحقیق نیز بر‌اساس فرمول کوکران 211 نفر محاسبه شد. این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد و براساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون میانگین یک جامعه یا t یک نمونه‌ای با استفاده از نرم افزار spss و lisrel صورت گرفته است.
از بین چهار مؤلفه، عامل آموزش‌اثربخش و ارائه‌ بازخورد رابطه‌ای قوی و‌معنی‌داری با توانمندسازی دارند ولی دو مؤلفه مدیریت توزیع اطلاعات و تفویض‌اختیار تأثیر بسیار ناچیز بر توانمندسازی دارند و ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها