مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

از آنجا که قضاوت و تصمیم‏گیری از حساس‏ترین وظایف مدیران‏ سازمانها در عرصه‏های مختلف عملیات به شمار می‏رود، شناخت فرایند،ساختار،سازوکارها و ویژگیهای‏ تصمیم‏ها برای هدایت و برقراری ارتباط در سازمان اهمیت‏ فراوان دارد. زندگی در همه‌ی سازمانها نیازمند قضاوت، اتخاذ تدابیر و راه حل های گوناگون و مستمر می باشد. بدیهی است که هر گونه نقص در این زمینه، منجر به تصمیمات ضعیفی می گردد که می‌تواند تبعات زیانباری برای جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، در سازمان ها، ‌ هر یک از افراد دارای مجموعه‌ای از صفات منحصر به فرد همچون احساسات، ارزش‌ها، نگرش ها، نیازها و انگیزههای متفاوت می باشند که قضاوت و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین توجه به نوع جهتگیری افراد، از ارکان مهمی است که میتوان با شناسایی و تامین آنها تحقق اهداف فردی و سازمانی و کیفیت و تولید خدمات را افزایش داد. با توجه به اهمیت شناخت الگوی قضاوت و نوع جهت‌گیری های افراد، در تحقیق حاضر، تلاش شده است تا به مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی پرداخته شود چرا که این شناخت می تواند برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد کرده و آنها را در جلب، حفظ و خدمت رسانی به مشتریان یاری می دهد.

کلیدواژه‌ها