رابطه بین عدالت سازمانی وتمایل به ترک شغل کارکنان (مورد مطالعه: سازمان امورمالیاتی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان (مورد مطالعه: سازمان امورمالیاتی کشور) است.
ارزیابی چرایی ترک سازمان بوسیله کارکنان از این جنبه حائز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد تا بتواند نرخ ترک خدمت کارکنان را کاهش داد ، چرا که حفظ کارکنان واجد شرایط یکی از موضوعات مهم منابع انسانی است.
جامعه آماری تحقیق کارکنان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که باتوجه به این که 130 نفر می باشند کلیه آنان بعنوان جامعه آماری تلقی گردیدند. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و روش گردآوری اطلاعات میدانی است و برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از SPSS ورژن 16 استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی ( عدالت توزیعی- عدالت رویه‌ای- عدالت مراوده‌ای) وترک شغل کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با افزایش عدالت سازمانی در هیاتهای حل اختلاف سازمان امورمالیاتی، میزان ترک شغل کارکنان کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با اطمینان 99 درصد رابطه معنادار بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل کارکنان وجود دارد.
کلمات کلیدی: تمایل به ترک شغل ،عدالت سازمانی

کلیدواژه‌ها