تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Islamic Azad University

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان،فراهان،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همین-طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 700 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت بودند. به‌منظور گرداوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد خرد آردلت (2003)، شادی آکسفورد آرگایل و همکاران (1989) و هوش هیجانی مایر و همکاران (1999) استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، توصیف داده‌ها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... و از طریق نرم‌افزار Spss-21 و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه‌های پژوهش مناسب بود؛ هم‌چنین خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها