رابطه بین هوش اخلاقی و قضاوت اخلاقی با تصمیم گیری اخلاقی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، ساوه ، ایران

چکیده

هدف‌این پژوهش تعیین رابطه بین هوش‌اخلاقی و قضاوت اخلاقی با تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه بود. از جامعه آماری مدیران با تعداد 113 نفر، نمونه‌ای به تعداد 90 نفر بر اساس جدول‌مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لنیک و کیل(2005) با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 ، پرسشنامه قضاوت اخلاقی کلبرگ و میهلک (1999) با ضریب آلفای کرونباخ 908/0 و پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی الانگو و همکاران (2010) با ضریب آلفای کرونباخ 73/0 می‌باشد. با اجرای پرسشنامه بر روی گروه نمونه، داده‌ها جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار 22SPSS و‌مدل‌های آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای هوش اخلاقی و قضاوت اخلاقی با تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران ارتباط معناداری وجود داشته است. همچنین مولفه های "درستکاری"، "مسئولیت‌پذیری"، "دلسوزی" و "گذشت" بر روی هم تقریباً 6/29 درصد از تغییرات مربوط به "تصمیم‌گیری اخلاقی" مدیران مدارس ابتدایی شهر ساوه را تبیین می‌کنند

کلیدواژه‌ها