پیش بینی رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف پیش‌بینی رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در نیمسال اول (95-1394 )بود.که از بین آنها182 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (۱۹۹۶)، مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1978) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی وسبک‌ دلبستگی ایمن وانتظار واقع بینانه از ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم‌چنین بین جهت‌گیری مذهبی درونی و انتظار بدبینانه از ازدواج رابطه منفی و معنادار و بین سبک‌های دوسوگرا و اجتنابی، انتظار بدبینانه از ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که جهت‌گیری مذهبی درونی و سبک دلبستگی ایمن قادر به پیش‌بینی انتظار از ازدواج واقع بینانه و جهت‌گیری مذهبی بیرونی و سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا قادر به پیش‌بینی انتظار از ازدواج بدبینانه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها