بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان درشعب بانک ملی ایران شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دورود، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش یادگیری سازمانی در قالب مؤلفه های مربوط به یادگیری سازمانی (اشتراک دانش، توسعه شایستگی های کارکنان، چشم انداز مشترک، رهبری مشارکتی، تفکر سیستمی) برتعهد سازمانی کارکنان سازمان است. تعهد آغازین کارکنان به سازمان تا حد زیادی با ویژگی های شخصی مانند شخصیت، ارزشها، تحصیلات و میزان سازگاری انتظاراتشان از شغل با تجربیات شغلی آغازین آنان معین می شود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر اجرا به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد است که در مجموع 160نفر می باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه بوده و از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق حاکی از بالا بودن ارتباط و همبستگی بین مولفه های موثر توانمند سازی بر تعهد سازمانی کارکنان است و از بین همه عوامل ضریب همبستگی به ترتیب چشم انداز مشترک و تفکر سیستمی 69 درصد، اشتراک دانش 64 درصد، رهبری مشارکتی 63 درصد و تفکر سیستمی 49 درصد بوده است. در این پژوهش همه عوامل تاثیرگذار بر یادگیری سازمان با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها