بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم آموزش و پرورش

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این تحقیق به منظور «بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92» اجرا گردیده است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک به تعداد 380 نفر می‌باشد که تعداد 191 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از پرسش نامه انگیزش شغلی رابینسون (2004) با 11 سؤال از نوع مقیاس 4 درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. پایائی ابزار 95/0 است که با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. روایی ابزار نیز مورد تأیید کارشناسان و اساتید محترم دانشگاه بود. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از آزمون‌های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد، و همچنین آزمون‌های آماری استنباطی نظیر آزمون تی تک گروهی، تی مستقل و تجزیه وتحلیل واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: انگیزش شغلی معلمان از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از میان متغیرهای جمعیت شناختی، متغیر جنسیت و مدرک تحصیلی رابطه معنی‌داری با انگیزش شغلی داشتند، اما بین انگیزش شغلی معلمان بر اساس رشته تحصیلی و سابقه خدمت هیچ گونه تفاوت معنی‌داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها