رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشگاه آزاد واحد مرودشت

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شهرستان جهرم در سال تحصیلی95-94 بودند. نمونه این پژوهش 150 نفر از این معلمان بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار‌ پژوهش پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون، پرسشنامه خلاقیت اسمی و پرسشنامه انگیزش شغلی هکمن و آلدهام بود که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. نتایج نشان داد که از ابعاد خلاقیت، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق، قبول سوالات و تحمل تضاد با عملکرد حرفه ای وجود دارد. اما بین بعد کنترل بیرونی با عملکرد حرفه ای معلمان رابطه ای مشاهده نشده است. همچنین ابعاد قبول ابهام، تشویق و کنترل بیرونی قدرت پیش بینی عملکرد حرفه ای را داشتند. نتایج نشان داد که از ابعاد انگیزش شغلی، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ابعاد تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد شغل با عملکرد حرفه ای وجود دارد. همچنین تنها دو بعد تنوع مهارت و بازخورد شغل قدرت پیش بینی معناداری برای عملکرد حرفه ای داشت. و در نهایت نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین انگیزش شغلی با عملکرد حرفه ای و همچنین خلاقیت شغلی با عملکرد حرفه ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها