بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روش‌های ارزشیابی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

ارزشیابی‌های آموزشی بخش مهمی از فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی محسوب می‌شود، که در آن هم فراگیران در فرایند آموزشی متمایز می‌گردند و هم به مدرس در ارزیابی عملکرد خود کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان درباره انواع روش‌های ارزشیابی آموزشی صورت گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی94-1393 دانشگاه بوده (2200 (N=که از میان آنها نمونه‌ای به حجم 322 نفر با استفاده از جدول نمونه کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر شماری از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان بررسی شد. پایایی سوالات پرسشنامه نیز به وسیله محاسبه‏ی ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها با استفاده از نرم افزار‌ SPSSV20 نشان داد پاسخگویان بیشتر به روش ارزشیابی به صورت سوالات چند گزینه‌ای علاقه‌مند هستند و کمترین علاقه را هم به روش‌ ارزشیابی به صورت آزمون شفاهی دارند. همچنین رابطه آماری معنی‌داری در سطح 01/0 و 05/0 بین جنسیت پاسخگویان با انتخاب سوالات تشریحی ـ چند‌گزینه‌ای، و معدل پاسخگویان با میزان تمایل آنها برای انتخاب آزمون شفاهی به عنوان ارزشیابی آموزشی وجود دارد. در نهایت نیز بر اهمیت نظرخواهی اساتید از دانشجویان برای انتخاب روش‌های ارزشیابی دروس تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها