ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی مرکز خداآفرین

2 سازمان فنی و حرفه ای شهر کلیبر

3 دانشگاه ازاد خدافرین

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی مدل ساختاری تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 720 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 246 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ کار احمدی (1391)،پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن(2000) ،پرسشنامه عملکرد سازمانی احمدی(1392) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 89/.، 88/. و 85/. محاسبه شد. در راستای بررسی فرضیه های پژوهش داده های حاصل برای تحلیل به صفحات داده های خام نرم افزار Spss 20 )) و برای برازش علی معادلات ساختاری به نرم افزار Lisrel8.54 منتقل و سپس تحلیل شد. یافته های بدست آمده از تحلیل های آماری نشان داد که تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان مثبت و معناد ار است. هم چنین مدل علی طراحی شده در پژوهش بر اساس الگوی معادلات ساختاری برازش گردید. شاخص نیکویی برازش (GFI) 90/0 و ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها در مدل متغیر های مکنون065/0 = RMSEA بود. بنابراین مدل دارای برازش نسبتا خوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادلات ساختاری فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها