واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مود مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی سکوت‌سازمانی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده‌های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (160 زن و 171 مرد) نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای سهمی می‌باشد. جهت گردآوری داده-ها از پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 ارزیابی شد. یافته‌ها نشان داد وضعیت سکوت سازمانی و کلیه مولفه‌های آن پایین‌تر از میانگین فرضی می‌باشد، به جز مولفه‌های سکوت محجوب و سکوت نوع-دوستانه که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارند. نتایج آزمن t مستقل نشان داد کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد از سکوت بیشتری برخورداند. همچنین نتایج آزمون وایانس یک‌راهه (f) نشان داد بین سکوت کارکنان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سابقه‌خدمت، محل خدمت، تحصیلات و رشته تحصیلی) تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها