بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی/دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

امروزه، هوش هیجانی به یکی از ابزارهای محبوب در سازمان‌ها تبدیل شده است که هنوز هم نیاز به تحقیقات تجربی در مورد آن احساس می‌شود. سرمایه اجتماعی را می‌توان چارچوب زیر ساختی برای بهبود عملکرد سازمانی دانست، همچنین سرمایه اجتماعی بستر مناسبی را برای بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم می‌آورد.‌ هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی است. روش تحقیق مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. کلیه کارکنان اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 400 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند که ١05 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزار Smart‌-‌Pls‌‌استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه اجتماعی سازمان نیز افزایش خواهد یافت، همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد سازمانی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها