واکاوی نقش آموزش های در سایه براضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تنکابن

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش های در سایه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان تنکابن انجام گرفته است. نوع پژوهش توصیفی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان مقطع دبیرستان تشکیل دادند. با توجه به تعداد جامعه در جدول مورگان تعداد 380 نفر و برای اطمینان از معرف بودن نمونه برای جامعه و تناسب آن با گروههای مختلف جامعه تعداد 500 نفر با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ا ضطراب ریاضی و آموزش های در سایه استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اثر اصلی آموزش در سایه معنادار است؛ بدین معنا افرادی که از آموزش در سایه استفاده کرده اند، اضطراب ریاضی کمتری را تجربه کرده اند. همچنین.نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و دختران بیشتر از پسران اضطراب ریاضی دارند. ولی تفاوت معناداری میان اضطراب ریاضی دانش اموزان با رشته های تحصیلی متفاوت مشاهده نشد. لذا می توان به این نتیجه رسید که آموزش در سایه می تواند بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها