رابطه اخلاق حرفه ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است.
ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 334 نفر می‌باشد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به کار بوده‌اند. حجم نمونه آماری ‌با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 181 نفر می باشند که به صورت تصادفی طبقه‌ای‌ به تفکیک جنسیت انتخاب گردید. برای گردآوری ‌داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و روش میدانی(پرسشنامه) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کرستن و همکاران(2011)، سلامت روانی‌(GHO-28) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف(2000) بود.
یافته‌ها: با افزایش میزان سلامت روانی در افراد، میزان اخلاق حرفه‌ای در آنان افزایش می‌یابد و برعکس. با افزایش رفتار شهروندی سازمانی، میزان اخلاق حرفه‌ای در افراد افزایش می‌یابد و برعکس. بین میانگین نمرات اخلاق حرفه‌ای، سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان با جنسیت و مدارک تحصیلی مختلف، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به طور کلی بین اخلاق حرفه‌ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: توسعه اخلاق حرفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و سلامت روانی کارکنان، جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع را تحت تأثیر قرار داده و به‌عنوان پشتیبانی قوی برای مدیریت کیفیت به‌کار می‌رود. در نهایت، توجه به متغیر های مورد مطالعه، به افزایش بهره‌وری و توسعه نظام آموزشی ‌می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها