بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارکنان دانشی با سکوت سازمانی آنان در شعب بانک مسکن جنوب شرق تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارکنان دانشی با سکوت سازمانی آنان در شعب بانک مسکن در جنوب شرق تهران است. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشی به تعداد 489 نفر تشکیل می‌دهد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، 215 نفر انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی نئو (1973) و پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ونداین و همکاران (2003) استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. روایی محتوایی پرسش‌نامه ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش‌نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای ویژگی های شخصیتی ،87/0، سکوت سازمانی،89/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی (روان‌نژندی، برون‌گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و انعطاف پذیری) با سکوت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. که جهت این رابطه برای رابطه بین روان نژندی و توافق پذیری با سکوت سازمانی مثبت ولی برای سایر ابعاد ویژگی های شخصیتی منفی است.

کلیدواژه‌ها