بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه مناطق شمال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد دماوند

چکیده

بررسی عوامل موثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دختران مناطق شمال شهر تهران ( بهار 97)
شادی بنانی
دکتر محمدنقی ایمانی گله پردسری


چکیده
هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول شمال شهر تهران بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه جمعآوری اطلاعات، توصیفی(پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه شمال شهر تهران (شامل مناطق آموزش و پرورش1و2و3و4) می باشد. که تعداد آنها 950 نفر می باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران 274 نفر برآورد شده است و این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای (براساس منطقه) از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه 54 گویه ای محقق ساخته بوده که نمره گذاری آن در مقیاس 5 درجه ای لیکرت صورت گرفته است. برای تعیین روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها نیز، آن را روی نمونه ای با حجم 30 نفر به صورت آزمایشی اجرا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 برآوردگردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در سطح توصیفی از جدولهای فراوانی، نمودارهای متناسب با نوع دادهها، شاخص های شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های توزیع داده ها استفاده شده و در سطح استنباطی از آزمون هایی چون K_S برای بررسی نحوه توزیع نمرات، آزمون t

کلیدواژه‌ها