بررسی تأثیر سرمایه معنوی وسرمایه اجتماعی برفرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحددماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 کاارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر تأثیر سرمایه‌های معنوی و اجتماعی را بر فرهنگ سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به تعداد 175 نفر تشکیل می‌دهند. بر اساس جدول مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش پرسشنامه می باشد که برای سنجش سرمایه معنوی از پرسشنامه زوهر (2005) با 19 سوال، برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون(1985) با 60 سوال،برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامهﻛﻮﻫﻦ و ﭘﺮوﺳﺎک (2001)با 23 پرسش استفاده شد. آلفای کرانباخ برای پرسشنامه سرمایه معنوی عدد75/0، سرمایه اجتماعی عدد 79/0 و برای فرهنگ سازمانی عدد 78/0 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش دارد .آزمون به کار برده شده در این پژوهش آزمون t تک نمونه‌ای می باشد. همچنین به منظور بررسی تأثیر سرمایه‌های معنوی و اجتماعی بر فرهنگ سازمانی از نرم افزار SmartPLSاستفاده شده است.نتایج پژوهش نشان دادندکه از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و همه ابعاد آن از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.در مورد سرمایه معنوی(بجز مولفه‌های؛ ابعاد چشم‌انداز محوری و ارزش محوری، کل‌نگری و دگرخواهی)و برای سرمایه اجتماعی(بجز مولفه؛هنجارهای مشارکت و همکاری) در وضعیت مطلوب قرار دارد. همچنین تأثیرسرمایه‌های معنوی اجتماعی و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها بر فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاداسلامی واحددماوند در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شده‌ بود.

کلیدواژه‌ها