شناسایی ابعاد ومولفه های نابرابری های آموزشی ار دیدگاه مدیران آموزشی ودانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی، رودهن ،ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی، رودهن ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر ، به شناسایی ابعاد ومولفه های نابرابری های آموزشی ار دیدگاه مدیران آموزشی ودانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب انجام گرفت که از نوع توصیفی – تحلیلی وجامعه آماری ،205336نفر دانش آموز و 2019 نفر مدیرکه ازطریق جدول مورگان 384 نفر دانش آموز و323 نفر مدیر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب ، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید وپایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0بدست آمده ، داده ها با روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار (SPSS) ولیزرل وبه کمک ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند گانه وآزمون تی تحلیل شد،که یافته های پژوهش :نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه معنا داری و مستقیم بین شاخص های متغیرهای مستقل عوامل زمینه خانوادگی ، فرآیند مدرسه ، برونداد و نتایج ، درونداد با متغیر وابسته نابرابری های آموزشی حکایت دارد.غیر های مستقل و متغیر وابسته است با توجه به شاخص های الگو سازی می توان استدلال کرد مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده وانطباق مطلوبی بین مدل به تصویر امده و یا مدل ساختاری شده با داده ها فراهم آمده است به عبارتی بهتر متغیر های فوق صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند .

کلیدواژه‌ها