شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در دانشگاه آزاد اسلامی، بود. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) می باشد. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 1535 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری 20 نفر تعیین و این افراد با روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر به عنوان نمونه تعیین و این افراد با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی یک پرسشنامه محقق ساخته 97 سوالی تعالی سازمانی با تاکید بر مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا بود. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی روش داده بنیاد می باشد، همچنین در بخش کمی از روش‌های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته پژوهش، مولفه های تعالی سازمانی با تاکید بر مدل تعالی بنیاد اروپایی، را شامل یادگیری، بهره وری کارکنان، نتایج مشتری، نوآوری کارکنان، رهبری، خط مشی و استراتژی، مشارکت و منابع، فرایندها، نتایج کلیدی عملکردی، کارکنان، نتایج کارکنان و نتایج جامعه شناسایی نموده است.

کلیدواژه‌ها