مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

سازمان‌ها در جوامع امروزی نقش مهمی را در رشد و پیشرفت جوامع و بشریت ایفاء می‌کنند؛ بنابراین دستیابی به اهداف سازمان‌ها به صورت کارآمد و اثربخش همواره به عنوان ضرورتی برای رفاه افراد و کل جامعه به شمار می‌آید؛ در این مسیر کارمندان سازمان‌ها مسئولیت‌های اساسی را برای تحقق اهداف سازمانی متحمل می‌شوند. در واقع در جهان رقابتی و به سرعت در حال تغییر، موفقیت سازمان‌ها به رفتار، عملکرد و نگرش کارمندان بستگی دارد. امروزه در سازمان‌ها رفتارهای سیاسی جزء جدایی ناپذیر رفتار افراد می باشد از این رو امکان حذف چنین رفتارهایی در سازمان وجود ندارد، اما میتوان از چگونگی میزان شیوع آن‌ها در سازمان و تأثیری که اینگونه رفتارها درسازمان دارند، آگاهی یافت و همچنین به نحو صحیحی آن ‌ها را مدیریت نمود. دراین مقاله، ضمن مرور و بررسی رفتارهای سیاسی که شامل بازی‌های سیاسی (شورش‌گری، ایجاد بازی‌های قدرت، رویکرد بازی‌های قدرت محور، امپراتوری‌سازی، قدرت تخصص، ایجاد قدرت فرمانروایی، قدرت رقابتی، حایجاد اردوهای رقابتی، بازی تغییر، بازی افشاء گرانه و تخریب رقباء، ترک تازی) تاکتیک‌های سیاسی (چاپلوسی کردن، ایجاد شبکه ارتباطی، مدیریت اطلاعات، مدیریت برداشت‌ها و ادراکات، ائتلاف سازی و سپر بلاسازی دیگران) و بازی‌های قدرت (ترک سازمان، اعتراض و وفاداری) می‌باشد؛ چگونگی مدیریت و کنترل آنها نیز تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها