شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای انجام شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی( یکی از انواع طرح های تحقیق آمیخته) استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اساتید کارآفرینی و با تکنیک دلفی، شاخص های نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان ها شناسایی و با استفاده از کدگذاری مؤلفه بندی شدند. روایی صوری، نسبت روایی محتوایی (CVR) و ضریب توافق پرسش نامه اولیه به دست آمد و برای اجرا در بخش کمی تدوین شد. پایایی آن مناسب بود. جامعه آماری پژوهش1- متخصصان کارآفرینی(مدرسین رشته کارآفرینی در دانشگاه های مختلف کشور) در بخش کیفی و 2- هنرآموزان هنرستان فنی و حرفه ای استان ایلام در بخش کمی بودند. در بخش کیفی به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی به روش خوشه ای طبقه ای نمونه گیری به عمل آمد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و اصلاح نتایج بخش کیفی، 9 مؤلفه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای شناسایی که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتند از، آموزش کارآفرینی، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری، مدیریت و سازماندهی هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت های تجاری و مدیریتی، محتوی، توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی و شیوه آموزش. نتایج آزمون فرید من نشان داد که اولویت بندی مؤلفه ها تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها