تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و به روش گراندد تئوری- رویکرد عینی‌گرایی اشتراوس و کربین با بهره‌گیری از منطق پارادایمی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری، مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 38 نفر از رؤسا و معاونین دانشگاه‌های کشور؛ اعم از دولتی، آزاد، پیام‌نور، فرهنگیان و غیرانتفاعی که در ارتباط با موضوع پژوهش صاحب نظر بودند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته داده‌ها جمع‌آوری و اشباع نظری حاصل گردید. ساختار اصلی تحلیل داده‌ها بر مبنای سه شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بود. ابتدا داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم جزیی از داده‌ها استخراج شد. بر اساس مفاهیم جزیی، 32 مفهوم کلی شکل گرفت و بر اساس مفاهیم کلی 4 مقوله‌ فرعی ایجاد شد. پس از بازنگری مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی و مقوله‌های فرعی، ارتباط آن‌ها با مقوله اصلی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران مشخص شد.

کلیدواژه‌ها