بررسی نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و ‌استراتژی‌های سازمانی بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، واحد آباده، دانشگاه ازاد اسلامی ،اباده، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و ‌استراتژی‌های سازمانی بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس بودند که 107 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های تسهیم دانش دیکسون (2000)، سرمایه فکری ورده و همکاران (2016)، نوآوری کیم و همکاران (2012)، استراتژی‌های سازمانی کروتو و همکاران (2001) ، عملکرد سازمانی تئودوسیو و همکاران (2012)پاسخ دادند. روایی محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید استاد راهنما و تعدادی از صاحب نظران مدیریت آموزشی قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد که تاثیرتسهیم دانش بر سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی‌های سازمانی معنادار است. تاثیر سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی‌های سازمانی بر عملکرد سازمانی معنادار بوده است. همچنین تسهیم دانش تاثیر معناداری بر عملکرد سازمانی داشته است. در مجموع نتایج نشان داد که سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی‌های سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و عمکردسازمانی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها