ساخت مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 مدرس دانشگاه

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ساخت مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه‌ها است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات بوده که بر اساس شیوه نمونه گیری در دسترس، تعداد 112 نفر انتخاب شدند. پس از بررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظری، فهرستی از مولفه‌های بین المللی شدن دانشگاه‌ها انتخاب شده و برای تعیین روایی و پایایی در اختیار نمونه‌های آماری قرار داده شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی حاکی از آن است که مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه‌ها دارای ابعاد 8 گانه(چشم انداز و سیاستگذاری بین المللی، فناوری های نوین اطلاعاتی، برنامه های درسی بین المللی، همکاری های علمی و تحقیقاتی بین المللی، رتبه بندی بین المللی دانشگاهی، اقتصاد دانش محور، خدمات آموزشی بین المللی، یکپارچگی با استانداردهای آموزشی بین المللی) است. مقیاس ساخته شده دارای روایی محتوایی و روایی سازه و اعتبار 94/0 است و در مجموع 60/78 از واریانس بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها را تبیین می‌کند.
کلید واژه‌ها:
بین المللی شدن دانشگاه‌ها، سنجش، ساخت مقیاس

کلیدواژه‌ها