بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در مدل سازی تاثیر هوش معنوی بر خودکارآمدی؛ واکاوی دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی/ مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد نقده

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین تاثیر هوش معنوی بر خودکارآمدی معلمان با میانجی عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری است. جامعه آماری شامل معلمان مقطع متوسطه شهرستان نقده که با روش نمونه گیری تصادفی ، 230 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی - همبستگی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری به عنوان تحقیق کاربردی است. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی دیوید کینگ، خودکارآمدی عمومی شرر، کیفیت زندگی کاری والتون و عدالت سازمانی نیهوف و مورهن استفاده شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، هوش معنوی بر خودکار آمدی معلمان، کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. هوش معنوی به ترتیب 26/0، 63/0 و59/0 از تغییرات خودکارآمدی معلمان، کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند. و به طور غیر مستقیم با میانجی گری عدالت سازمانی و کیفیت زندکی کاری به ترتیب 26/0 و 18/0 بر خودکارآمدی تاثیر دارد. همچنین عدالت سازمانی، 35/0 از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می کند و متغیر هوش معنوی با میانجی عدالت سازمانی، 20/0 از تغییرات کیفبت زندگی کاری را تبیین می کند. تاثیر مستقیم عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی به ترتیب معادل 44/0 و 28/0 می باشد. ضرایب معناداری تمامی مسیرها از 96/1، بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها