وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرهنگی

2 علوم تربیتی تهران ایران

3 گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش شهر تهران است. روش پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری مدیران، کارکنان، کارشناسان و متخصصان مناطق 19 گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر از آن به تعداد 12.000 نفر می‌باشد. حجم نمونه براساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول مورگان تعداد 375 نفر است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 147 سؤالی‌ای است که براساس 9 عامل الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل (EFQM) ویرایش 2013 اقتباس شد. روایی پرسش‌نامه، روایی سازه مربوط به تحلیل عاملی تأییدی می‌باشد. 70 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. پایایی پرسش‌نامه برای 9 عامل مذکور با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ (برابر 78/0، 82/0، 90/0، 80/0، 76/0، 92/0، 94/0، 87/0 و 86/0)، محرز گردید. برای تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل عاملی تأییدی (ازطریق نرم‌افزار LISREL ) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مقادیر پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل 9 گانه مذکور، نشان‌دهنده بار عاملی آن‌ها روی متغیر نهفته مربوط بوده که مقدار 2< t منتاظر آن‌ها نیز معناداری سهم آن‌ها در اندازه‌گیری متغیر نهفته را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها