تحلیل محتوای کتب کار و فناوری از لحاظ انعکاس مولفه های کارآفرینی(جامعه آماری: پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

اهداف: هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان توزیع مؤلّفه‌های کارآفرینی در محتوای درسی کتاب کار و فناوری است.
روش: برای نیل به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحقیق نشان داده است که در کُتب کار و فناوری پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم جمعاً 291 مورد به مؤلّفه‌های کارآفرینی اشاره شده است که از این تعداد، 60 مورد(6/20 %) به مولفه‌های استقلال-طلبی، 53 مورد (2/18%) به مولفه‌های آینده‌نگری، 51 مورد(5/17 %) به مولفه‌های کنترل درونی، 48 مورد (4/16%) به مولفه‌های انگیزه پیشرفت، 40 مورد (7/13 %) به مولفه‌های خلاقیت و 39 مورد(4/13%) به مولفه‌های ریسک‌پذیری پرداخته‌ شده است. علاوه بر این، در سطح پایه تحصیلی، بیشترین توجه به مؤلّفه‌های کارآفرینی در پایه دهم با 98مورد (6/33%) و کمترین توجه در پایة هفتم دوره متوسطه اول با 56 مورد (24/19 %) مشاهده گردیده است.
تفسیر: از این رو، با توجّه به فاصله آشکار و عدم هم‌خوانی برنامه درسی پیشنهادی با برنامه درسی موجود، ضرورت بازنگری و بازاندیشی تمامی ابعاد کارآفرینی در برنامه درسی پیشنهاد می‌شود. در میان ابعاد کارآفرینی، مولفه‌های ریسک‌پذیری و خلاقیت جزء ابعادی است که در کُتب درسی کار و فناوری پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم کمترین توجّه به آن شده است. بنابراین، بیش از همه، برنامه‌ریزان درسی در محتوای کتب درسی باید مولفه‌های ریسک‌پذیری و خلاقیت را در محور سیاست‌گذاری خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها