شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند،ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

3 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش (معاونت منابع انسانی و کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 16 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به‌منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد اهداف و فلسفه تربیت(مولفه های تقویت مشارکت اجتماعی، آموزش مسئولیت-پذیری اجتماعی و اخلاقی و رشد سیاسی)، فناوری و تجهیزاتنیروی انسانی، معیارهای ارزیابی(کسب دانش، شیوه تفکر، پرورش مهارت‌های لازم برای تعاملات اجتماعی)، استانداردها و منابع(مولفه های آموزش از طریق برنامه‌های درسی مجزا و آموزش از طریق برنامه‌های درسی درهم‌تنیده)، جو سازمانی دانش بنیان و رهبری اخلاقی(مولفه های جهت گیری مردمی، تسهیم قدرت و هدایت اخلاقی) به عنوان ابعاد تاثیرگذار بر تربیت شهروند حرفه ای در عصر دانایی مورد شناسایی قرار گرفت. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار بود.
کلمات کلیدی: شهروند حرفه ای، عصر دانایی محور، سازمان آموزش و پرورش

کلیدواژه‌ها