بررسی ارتباط مشخصات فردی با اضطراب امتحان و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فاکتورهای دموگرافیک موثر بر اضطراب امتحان و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 300 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان سراب به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، اضطراب امتحان ساراسون و ادراک از محیط کلاس جنتری، گابل و ریزا پاسخ دادند. یافته ها اختلاف معناداری را در نمره اضطراب امتحان بر حسب گروه سنی، تحصیلات مادر، پایه تحصیلی، ورزش، درآمد خانواده و همچنین اختلاف معنی داری در نمره ادراک از محیط کلاس بر حسب نوع مدسه و میزان معدل دانش آموزان نشان می دهد (05/0>P). با توجه به تاثیرات منفی بالا بودن سطح اضطراب امتحان و پایین بودن سطح ادراک از محیط کلاس، لزوم بکارگیری خدمات روانشناسی و مشاوره و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف بهداشت روانی دانش آموزان به منظور پیشگیری از خسارات جسمانی، روانی، تحصیلی و اقتصادی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها