ارائه مدل جهت طراحی الگوی رهبری خدمتگزار در سازمان صدا و سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران

2 دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

 این پژوهش باهدف شناسایی ارائه مدل جهت طراحی الگوی رهبری خدمتگزار در سازمان صداوسیما انجام‌شده و روش اصلی پژوهش حاضر، روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به کمک نرم‌افزار lisrel و آماره‌های مختلف صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سطوح مختلف سازمان صداوسیما است که 296 نفر از میان آنان و از روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های گردآوری‌شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مختلفی تعیین‌شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تأییدی نهایی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار در 8 مؤلفه که مؤلفه‌های نظیر خدمت‌رسانی؛ تواضع و فروتنی؛ قابلیت اعتماد؛ نوع‌دوستی؛ تعامل؛ تعادل کار و زندگی؛ آینده‌نگری و اخلاق‌گرایی جزو مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار مدیران هست. مدل رهبری خدمتگزار مدیران توسط 59 گویه اندازه‌گیری شده است. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی متغیر رهبری خدمتگزار مدیران انجام‌شده و برآوردهای پارامتر استانداردشده نشان داد که همه شاخص‌ها ازلحاظ آماری معناداری هستند و بارهای عاملی آن در سطح بالایی قرار دارند (بیشتر از 0.5). بررسی نتایج شاخص‌های برازش حاکی از برازش مناسب مدل هست.

کلیدواژه‌ها