تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، کیش، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، بندر عباس، ایران

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار انجام پذیرفت. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده، کمی ؛ برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، غیرآزمایشی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و مدیران مدارس در سال 1397 بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 246 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، چند مرحله ای بوده است. گرداوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه حسینی و همکاران (1394)، انجام پذیرفت. برای سنجش روایی، از روایی صوری، محتوا و سازه و برای سنجش پایایی در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که مورد تایید قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی(میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی(آزمون‌هایی نظیر همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های تاثیر گذار بر مدیریت دانش شامل، نیروی انسانی(59/0)، راهبردهای سازمانی(55/0)، مدیریت توانمند (48/0)، فرهنگ دانشی(54/0)، فناوری اطلاعات(85/0)، ارزشیابی(44/0)، حمایت سازمانی(47/0)، فرایند سازمانی(48/0 بودند که طبق یافته های پژوهش تاثیر معناداری بر مدیریت دانش داشتند.

کلیدواژه‌ها