آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دوبی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته، بر حسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر برای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 346 نفر از کارکنان بانک ملی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفت. در بخش میدانی، از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری، محتوا و روایی سازه بود و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی .
اندازه‌گیری و مورد تایید قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی تحلیل محتوای متن (کدگذاری) و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد.

کلیدواژه‌ها