پیش‌بینی صلاحیت‌های حرفه‌ای بر اساس سخت‌کوشی و خود نظم دهی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی صلاحیت‌های حرفه‌ای بر اساس سخت‌کوشی و خود نظم دهی کارکنان انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همین‌طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان شرکت صنعتی سازه گستر سایپا در سال 1396 بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 309 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شد. به‌منظور گرداوری داده‌ها از پرسشنامه صلاحیت حرفه‌ای بوریچ (2015)، خودنظم دهی پنتریچ (2016) و سخت کوشی کوباسا و همکاران (2002) بهره گرفته شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، توصیف داده‌ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم افزار Spss و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار lisrel انجام پذیرفت. ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه‌های پژوهش مناسب بود؛ هم‌چنین خودنظم دهی و سخت‌کوشی پیش بینی کننده خوبی برای صلاحیت حرفه‌ای بودند که خودنظم دهی با ضریب مسیر 0.44 و سخت‌کوشی با ضریب مسیر 0.71 بر صلاحیت حرفه‌ای تأثیر داشتند.

کلیدواژه‌ها