مدل ارتقاء عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با تاکید بر سرمایه روانشناختی(مورد: جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه مدیریت آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء عملکرد شغلی اعضای هیات علمی انجام یافته است.در این پژوهش از پرسشنامه های نرم شده ارتقای عملکرد شغلی ،کیفیت زندگی کاری، جو سازمانی حمایتگر، انگیزش شغلی، درگیری شغلی و سرمایه روانشناختی برای تهیه پرسشنامه اصلی با استفاده از نظر خبرگان استفاده شده است . و از بین جامعه اماری اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی به تعداد 656 نفر ، نمونه 250 نفری بصورت تصادفی انتخاب و گرداوری داده ها صورت گرفت.
یافته های پژوهش در زمینه سنجش وضعیت فعلی اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی نشان داد سطح عملکرد شغلی، انگیزش شغلی و سرمایه روانشناختی بالا و سطح کیفیت زندگی کاری ،جوسازمانی حمایتگر و درگیری شغلی در حد متوسط می باشند.
نتایج پژوهش نشان داد که موثرترین بعد در ارتباط با عملکرد شغلی بعد کیفیت زندگی کاری و پس از آن به ترتیب سرمایه روانشناختی، جو سازمانی حمایتگر، انگیزش شغلی و درگیری شغلی روی عملکرد شغلی تأثیری مثبت و مستقیم دارند.همچنین سرمایه روانشناختی نقش میانجی بین متغییرهای پیشایندی جوسازمانی حمایتگر و کیفیت زندگی کاری با متغییرهای پسایندی درگیری شغلی و انگیزش شغلی دارد.در نهایت این پژوهش با ارائه مدل کاربردی در حل مشکلات پیش‌روی ارتقاء عملکرد شغلی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی جهت افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی و ایجاد تحول علمی برای ارتقاء علمی کشور موثر است.

کلیدواژه‌ها