بررسی رابطه بین حضور در شبکه های اجتماعی با افت تحصیلی و کمبود زمان در آماده سازی برای امتحانات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)/دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن/کشور ایران/

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان حضور و استفاده دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر افت تحصیلی و کاهش زمان مطالعه دانشجویان، خستگی در کلاس و عدم تمرکز برای امتحان و به تبع آن کاهش کیفیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می باشد. روش با توجه به ماهیت موضوع از بعد هدف کاربردی و بر حسب روش اجرا روش توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیه جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایشات مختلف در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل می‌باشند، تشکیل می‌دهد که مجموعاً 301 نفر می باشندبرای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شد و تعداد افراد نمونه 169 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. پرسشنامه پژوهش به صورت محقق ساخته در غالب 5 متغیر و 21 سوال اصلی و سه سوال دموگرافی است، برای پایایی ابزار از آزمون آلفای کرنباخ استفاده شد نتایج نشان داد اعتبار کل پرسشنامه برابر با 875/0 می باشد

کلیدواژه‌ها