ارائه مدل جهت شناسایی شاخص ها و مولفه های بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش ، نمونه موردی : شهر ری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل جهت شناسایی شاخص ها و مولفه های بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش انجام شده و روش اصلی پژوهش حاضر، روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به کمک نرم‌افزار lisrel آماره‌های مختلف صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر ری است که 173 نفر از میان آنان و از روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مختلفی تعیین شده و سپس به اتکای مدل سه شاخگی خنیفر ، نهایی شده است؛ و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که «شکاف عملکرد» در سه بُعد سبک راهبری، محیط کاری و مدیریت نیروی انسانی قابل توضیح است؛ براساس یافته‌های مذکور چهار مولفه ؛ زمینه ، محتوا ، ساختار و با توجه به اهمیت آموزش در سیستم بهبود عملکرد نیروی انسانی یک بعد دیگر با عنوان محتوی آموزشی به مدل سه شاخگی اضافه گردید . مدل مذکور بعد از انجام تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت . بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش ، درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مدل با مقدار قوی 0.6 مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها