ارائه مدل سبک رهبری خدمتگزار در جهت تعالی آموزش و پرورش استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضوهیئت علمی گروه مدیریت آموزشی واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سبک رهبری خدمتگزار در جهت تعالی آموزش و پرورش استان تهران بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی و به لحاظ روش پژوهش ، آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش‌وپرورش بودند. همچنین، جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل، کلیه روسا و معاونین و مسئولین واحدهای ادارات آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس استان تهران بودند که تعداد 780 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده­های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز از مدل­سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار شامل خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، نوع‌دوستی، تعامل، تعادل کار و زندگی، آینده‌نگری و اخلاق‌گرایی و مؤلفه‌های تعالی سازمانی شامل رهبری، خط‌مشی ؛ کارکنان ؛ مشارکت ؛ فرایندها ؛ نتایج مشتریان؛ نتایج کارکنان؛ نتایج حاصل از جامعه؛ نتایج کلیدی بر اساس عملکرد؛ یادگیری؛ نوآوری؛ بهره‌وری؛ مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها