شناسایی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دوبی

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آموزش و پرورش و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 24 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به‌منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ویژگیهای فردی، برنامه درسی، مدیریت، فناوری اطلاعات، جزء عوامل درونی و مولفه های جامعه سالم، رسانه، سیاست‌های تربیتی جزء عوامل بیرونی تاثیرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر بودند.

کلیدواژه‌ها