اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی کاری دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی الگوی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی کاری دبیران بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون-پیگیری دو گروهی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن دوره متوسطه اول شهر شهریار بودند که در سال مشغول به تدریس بودند. از این جامعه 60 نفر به تصادف و با استناد به فرمول کوکران انتخاب شده و در دو گروه 30 نفری قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) بود که روایی و پایایی این ابزار در پژوهش‌های متعددی مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد وجود تفاوت معنادار در متغیر کیفیت زندگی دبیران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، تأیید می گردد(p

کلیدواژه‌ها