ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه‌ رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، معاونین و مدیران گروه‌های تخصصی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل می‌دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 172 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته با 95 سؤال و 2 بعد «ساختاری و زمینه‌ای» و 8 مؤلفه «فرهنگ، منابع انسانی، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، اهداف، خدمات و حمایت‌ها و برون دادها» استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ بین عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با ابعاد ساختاری و زمینه‌ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بعد ساختاری با بار عاملی 89/0 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها