بررسی تاثیر بازاریابی های ویروسی، حسی و مستقیم بر احیاء برند (مطالعه موردی شرکت ارج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هجوم کالاهای بی کیفیت چینی از یک سو و افزایش هزینه های تولید و مشکلات مالی برای ادامه فعالیت تولید کنندگان داخلی، محدودیت های واردات و صادرات و مشکلات تهیه منابع مورد نیاز برای تولید از سوی دیگر باعث رکود و خروج تعداد زیادی از برندهای داخلی از بازار تولید ایران گشته است. بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی کارخانه ها مدیران بازاریابی را بر آن داشته تا با بررسی شرایط اقتصادی امروز و رفتار مصرف کننده و بررسی انواع بازارایابی تلاش برای زنده کردن برندهای از رده خارج را با صرفه تر از ایجاد یک برند جدید بدانند. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی سه بازاریابی ویروسی، حسی و مستقیم، بهترین و موثرترین بازاریابی از بین بازاریابی های مذکور در احیاء برند مشخص شود. در حقیقت این تحقیق نظرات مصرف کنندگان لوازم خانگی شهر تهران را با توجه به مولفه های شاخص هر بازاریابی یعنی پویایی اطلاعات، روابط اجتماعی، اعتماد به تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ادراک حسی از تبلیغات، وفاداری به برند، انعطاف پذیری تبلیغات و تعامل تبلیغات با مصرف کننده مورد سنجش قرار داده است تا از بین این عوامل موثرترین و مهترین عوامل مشخص شوند.

کلیدواژه‌ها