توسعه رهبری به سمت یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
امروزه می‌توان به روشنی دریافت که محیط مدیریت فناوری اطلاعات ایران تحت تأثیر تغییرات دائم فناوری و فضای رقابتی قرار گرفته است. فشاری که این امر بر سازمان‌ها وارد می‌سازد باعث شده است که در محیط رقابتی شایستگی و به‌خصوص شایستگی مدیران اهمیت بیشتری یابد. مدیران ارشد از طریق تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند، می‌توانند باعث شکست و یا توسعه سازمان، گردند. مدیران فناوری، نیازمند مهارت های مختلفی هستند. هدف این تحقیق توسعه رهبری در راستای رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی، بوده است. در این تحقیق به بررسی شش سطح مدیریتی در سازمان ها و ارتباط آن با مدیریت تکنولوژی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که اثر مطالعات انجام شده در سطوح پایین سازمانی و سطح عملکردی انجام شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در شرایط کلی، چالش‌ها و انتظارات نقش رهبران فن‌آوری، از نظر سطح عملکردی، متفاوت است. میزان تحقیقات انجام‌شده به میزان قابل‌توجهی تغییر می‌کند و مطالعات در زمینه ی مدیریت فن‌آوری، راهی برای رسیدن به آرمان‌های عملکردی است.

کلیدواژه‌ها