طراحی مدل رهبری تحول آفرین با نقش میانجی اعتماد در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین الگوی نقش چندجانبه اعتماد در تاثیر رهبری تحول گرا بر رضایت و عملکرد سازمانهای دولتی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران به تعداد 265 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 157 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه براون و همکاران (2013) بوده است. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأئید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که درک افراد از رهبری تحولی سرپرستان بر رضایت شغلی تأثیر معنی داری ندارد. نتایج نیز نشان داد که درک تیم از رهبری تحولی سرپرستان بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان از نقش میانجی اعتماد به سرپرستان و اعتماد در تیم بر رابطه بین درک افراد از رهبری تحول گرا و درک تیم از رهبری تحول گرا با رضایت شغلی و عملکرد تیمی دارد. نتایج نیز نشان داد که درک افراد از رهبری تحولی سرپرستان بر رضایت شغلی با نقش میانجی اعتماد به سرپرستان تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها