شناسایی مولفه های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

چکیده

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انسانی توانمند دارد، می‌تواند نقش مهمی در توسعه مدیریت جهادی در سازمان‌های آینده ایفا کند چرا که این نهاد مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد، اگر دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه‌ای به مدیریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاه‌ها داشته باشد می‌توان انتظار داشت که علاوه بر توسعه مدیریت جهادی و رویکردهای جهادی در جامعه، میزان رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش یابد. لذا در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مولفه های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشیم. بدین منظور در قالب یک مطالعه کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و مصاحبه با 30 خبره اجرایی و آموزشی در حوزه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی مولفه های مدیریت جهادی در این دانشگاه شناسایی گردیدند که عبارتند از مدیریت برای خدا، ساختار و تشکیلات مناسب، مدیریت ولایی، سخت کوشی، نهادینه کرداخلاق و ارزش های دینی، مشارکت پذیری و خودباوری

کلیدواژه‌ها