ارائه مدل آسیب‌های نظام آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی با شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های EFQM در بعد توانمندسازی و نتایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحددماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام آموزش‌های فنی حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه تعالی سازمانی و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های آن، و شناسایی عوامل موثر بر آن، از طریق مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی به‌صورت انفرادی با 15 نفر از مطلعین کلیدی و خبرگان برگزیده‌ی سازمان فنی و حرفه‌ای شامل رؤسا و معاونین سازمان، معاونت منابع انسانی و آموزش، رؤسای ادارات کل استان‌ها و مدیران و اساتید آموزشکده‌ها و نیروهای استخدامی رسمی با سابقه کار بیش از 5 سال در مجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای و خبرگان دانشگاهی انجام شد. ا این مفاهیم، عوامل و مقوله‌ها مبنای تدوین ابزار (پرسشنامه) برای شناخت ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در بین کارکنان شاغل در سازمان فنی و حرفه‌ای شهر تهران گردید. برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی نیز، برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته استفاده شد.
فرایندها، مدیریت اثربخش و بعد نتایج شامل مولفه‌های اثربخشی کارکنان، اثربخشی عملکرد، اثربخشی ذی‌نفعان و ارزش‌آفرینی برای جامعه شناسایی شدند. بر اساس شاخص‌های به دست آمده، پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 70 گویه طراحی شد و د راختیار 315 نفر از ارکنان شاغل در سازمان فنی و حرفه‌ای شهر تهران قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها