تبیین ساختار استراژیک عملکرد مدیران در توانمندسازی منابع انسانی در مراکز علمی - پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد مدیران در توانمندسازی منابع انسانی در سازمان در مراکز علمی- پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) می باشد.روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، کارشناسان مسئول و روسای ادرات و... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، نمونه های مربوطه انتخاب گردید. جامعه آماری مورد مطالعه (800 نفر) بوده، از فرمول کوکران برای جوامع متناهی برای مشخص کردن حجم نمونه استفاده شد (261 نفر). پس از جمع آوری پرسشنامه ها برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS ورژن 16 استفاده شد. ابتدا در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و... جهت توصیف داده ها استفاده گردید.در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنف جهت نرمال بودن داده ها و سپس از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارزیابی تاثیر و معنادار بودن بین متغییر ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از چهار فرضیه موجود،تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتتند. در ادامه متغییرهای مورد بررسی رتبه بندی شده، یافته های تحقیق نشان داد،هیچ گونه اولویتی میان متغییرهای وجود نداشته و تفاوت معناداری میان آنها وجود ندارد.از لحاظ رتبه بندی میان متغییرها تفاوتی وجود ندارد و متغییرهای تحقیق از اولویت یکسانی برخودارند

کلیدواژه‌ها