تأثیر مدیریت آموزش بر مسیر شغلی کارکنان سازمان‌های خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مدیریت صنعتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

جامعه آماری، کارکنان سازمان مدیریت صنعتی می‌باشند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته مسیر شغلی و پرسشنامه آموزش کارکنان گردآوری ‌شده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 110 نفر می‌باشد. متغیر مستقل، مدیریت آموزش کارکنان سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد و متغیر وابسته مسیر شغلی کارکنان که با اقتباس از مؤلفه‌های مسیر شغلی مدل ادگارد شاین( هشت مؤلفه)، بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و خروجی آن با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تحلیل قرار گرفت که در سطح اطمینان 99 درصد، مدیریت آموزش کارکنان بر مؤلفه‌های مسیر شغلی کارکنان سازمان‌های خدماتی تأثیر دارد. همچنین اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته بوسیله روش رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت، تاثیر مدیریت آموزش بر متغیرهای استقلال/عدم وابستگی، شایستگی مدیریت عمومی، خلاقیت و کارآفرینی، چالش ناب، سبک زندگی در سطح اطمینان 99% معنادار می‌باشند.(01/0>Sig)
تاثیر مدیریت آموزش بر متغیرهای امنیت/ثبات، شایستگی فنی وظیفه‌ای، خدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان در سطح اطمینان 99% معنادار نمی‌باشند.(01/0

کلیدواژه‌ها